Digitaalinen tuotekehitys on parhaimmillaan kaksisuuntainen keskustelu tuoteorganisaation ja markkinoiden välillä. Tälläistä keskustelua kuvataan sanaparilla discover and deliver.

Tälläinen tapa tehdä tuotekehitystä on paras strategia menestyä kompleksisessa markkinaympäristössä. Tälläinen jatkuvasti oppiva tuotekehityksen tapa vaatii tuoteorganisaatiolta itseohjautuvuutta ja yhteistä ymmärrystä päämäärästä.

Tuoteorganisaatiossa yhteinen ymmärrys päämäärästä ja organisaation olemassaolon tarkoituksesta saadaan kirkastamalla tuotevisio.

Tämän sarjan edellisessä kirjoituksessa kuvasin millainen on hyvä tuotevision kuvaus. Tässä kirjoituksessa kerron:

  1. kuinka kirkastaa tuotevisio ja
  2. mitä kirkas tuotevisio mahdollistaa.

Kuinka kirkastaa tuotevisio

Kuinka sitten kirkastaa tuotevisio? Innostavassa ja uskottavassa tuotevisiossa kiteytyy koko tuoteorganisaation viisaus ja näkemys. Antaakseen suuntaa tuotevision tulee kuitenkin rajata ulos useita mahdollisia tulevaisuuden suuntia.

Tämän takia tuotevision kirkastamiseen kannattaa osallistaa laajasti asiantuntijoita tuoteorganisaatiosta, mutta sen kiteyttämisessä avainrooli on valinnoilla.

Tuotevision kirkastamisessa kannattaa tehdä ainakin seuraavat työvaiheet:

  • Kerätä näkemyksiä trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä
  • Hahmotella kirkasta tulevaisuutta
  • Keskittyä eri viiteryhmiin, heidän haasteisiinsa ja heihin kohdistuviin vaikutuksiin

Näiden lisäksi kirkkaan tulevaisuuden kulttuurin visioiminen voi tukea tuotevisiota.

Trendit, tulevaisuuden näkymät

Kolmas tuotevision periaatteistani on ennakoida trendejä. Jotta näin voitaisiin tehdä, kannattaa tuotevision kirkastamisen aluksi kerätä näkemyksiä trendeistä ja tulevaisuuden kuvista.

Frank R. Paul'n visio Jupiterin asuttamisesta vuodelta 1940. Mies futuristisessa peltokoneessa pellolla avaruusolentojen ympäröimänä. Taustalla futuristisia asutuksia ja avaruusraketti.
Ennustaminen, etenkin tulevaisuuden, on haastavaa, mutta silti sitä kannattaa tehdä. Teos: Frank R. Paul, kuva Joe Wolf, CC BY-ND 2.0

Hyödyllistä on kerätä näkemystä:

  • kohdemarkkinoihin liittyvistä trendeistä
  • asiakaskunnan käyttäytymiseen liittyvistä trendeistä
  • teknologisista trendeistä ja
  • yhteiskunnallisista trendeistä siinä määrin kuin ne ovat relevantteja.

Kirkas tulevaisuus

Arjen työssä tavataan keskittyä käsillä oleviin haasteisiin. Kunnianhimoisesti kirkkaamman tulevaisuudennäkymän hahmottelu vaatii nykyisistä ongelmista ja haasteista irti päästämistä.

Pimeä luola, jonka seinässä iso oviaukko josta tulee kirkasta valoa.
Tuotevisiota luonnostellessa tulee päästä ulos nykyhetken haasteiden pimeästä luolasta kirkkaan tulevaisuuden valoon paistattelemaan. Valokuva: Bruno van der Kraan, Unsplash

Tämä onnistuu asettamalla ajattelun pohjaksi yhteinen kirkkaan tulevaisuuden skenaario, jossa tarvittava kehitys ja muutos parempaan on jo tapahtunut. Ollakseen uskottava tämä skenaario on sijoitettava tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen (esim. 3-5 vuotta).

Ylen Lean Culture Toolkit 2.0:ssa oleva Kirkas tulevaisuus -tekniikka on hyvä esimerkki siitä, miten tälläistä skenaariotyötä voi fasilitoida.

Kirkas tulevaisuus -menetelmän yleiskuva Ylen Lean Culture Toolkit 2.0. CC-BY-4.0

Tärkeä yksityiskohta skenaarion asettamisessa on tapa kuvata matkaa kohta kirkasta tulevaisuutta: "On tammikuu 2027. Viimeisen viiden vuoden aikana olette onnistuneet tuotekehitystyössänne yli kaikkien odotusten. Miettikää, miltä arki näyttää nyt."

Kirkas tulevaisuus -työpajan fasilitointiohjeita. Ylen Lean Culture Toolkit 2.0. CC-BY-4.0

Täältä voit katsoa esimerkkivideon kirkas tulevaisuus -työpajan kulusta Ylen Lean Culture -tapahtumasta, jossa pääsin yhdessä Mirette Kankaan kanssa tälläisen työpajan fasilitoimaan osallistujille.

Keskity ongelmiin ja vaikutuksiin

Tuotekehittäjien helmasynti on innostua ratkaisuista. Ratkaisujen sijaan tuotevisiotyössä kannattaa keskittyä siihen, miten tuoteorganisaation tuotteet muuttavat maailmaa.

Nainen läppärin äärellä puree turhautuneena lyijykynää.
Tuotevisiossa kuvataan kenen haasteisiin, ja mihin niistä, tuoteorganisaatio sitoutuu kehittämään ratkaisuja. Valokuva: JESHOOTS.COM, Unsplash

Tähän päästään niin, että tuotekehitystyössä mietitään:

1. Kenen elämään tuoteorganisaatio vaikuttaa suoraan?

2. Kenen elämään tuoteorganisaatio vaikuttaa välillisesti?

3. Millaisen vaikutuksen tuoteorganisaatio näiden viiteryhmien elämään tuo?

Nämä viiteryhmät voivat olla ihmisiä, organisaatioita tai yhteisöjä. Ja kaikkia näitä kysymyksiä tarkastellaan kirkkaan tulevaisuuden skenaarion kautta.

Tämä osio on tärkeä ja sen mallintamiseen kannattaa panostaa. Jos tuotevisiotyötä tehdään soveltamalla Ylen Lean Culture Toolkitin kirkas tulevaisuus -tekniikkaa, tämä mallinnus tehdään lopputulokset -osiossa. Tässä vaiheessa kannattaa identifioida tärkeimmät asiakasryhmät ja viiteryhmät ja mallintaa, millaisia lopputuloksia heille halutaan saada aikaan. Näitä lopputuloksia kannattaa lähestyä viiteryhmien ongelmien ja haasteiden kautta.

Liitä mukaan visio kulttuurista

Tuotevisio keskittyy tuoteorganisaation ulkopuolelle: millaisen vaikutuksen haluamme tehdä ulkopuoliseen maailmaan.

Suosittelen visioimaan tässä vaiheessa sitä, millainen tuoteorganisaatio tarvitaan, jotta se voi tehdä haluamansa vaikutuksen maailmaan.

Tämän voi tehdä käyttämällä samaa kirkkaan tulevaisuuden skenaariota. Viiteryhmiin tehtävän vaikutuksen jälkeen hahmotellaan sitä, miten ihmiset tuoteorganisaatiossa käyttäytyvät tässä kirkkaassa tulevaisuudessa, jotta saavat aikaiseksi ne tuotteet, joilla nämä vaikutukset luodaan.

Ja millaiset rakenteet ja millainen ajattelu ohjaavat kohti tälläistä käyttäytymistä tässä kirkkaassa tulevaisuudessa.

Tästä hahmottelusta tuoteorganisaatio saa kehitystavoitteen kulttuurinsa ja toimintatapojensa kehittämiseen.

Ylen Lean Culture Toolkit 2.0:n Kirkas tulevaisuus -työtavassa kulttuurivisiota käsitellään osioissa käyttäytyminen, rakenteet ja ajattelu.

Tuotevisio arjessa

Entä sitten kun tuotevisio on kirkastettu? Tuotevisiosta on hyötyä vain, jos siitä on yhteinen ymmärrys koko tuoteorganisaatiossa. Ja tekijät ja tiimit tekevät työssään päätöksiä pohjaten tuotevisioon.

Tuotevision kommunikointi – mallinnus yhdessä

Kaksi lasta ottaa väriliituja rasiasta
Valokuva: Tina Floersch, Unsplash

Tuotevision kommunikointi vaatii yleensä sen purkamista ja uudelleenmallinnusta niiden ihmisten kanssa, joille sitä halutaan viestiä.

Tämän takia tehokas tapa kommunikoida tuotevisio on fasilitoida työpajoja tiimien kanssa, joissa he käyvät osan tuotevision kirkastamisen työvaiheista omassa kontekstissaan. Tähän työhön he saavat tueksi nykyisen version tuoteorganisaation tuotevisiosta syötteeksi.

Esimerkiksi yhden tuotteen parissa työskentelevä tiimi voi rakentaa tuotevision omasta tuotteestaan hahmottelemalla kirkkaan tulevaisuuden tuotteelle ja sen vaikutuksille viiteryhmiinsä. Sekä mallintamalla kirkkaan tulevaisuuden tuotetiiminsä kulttuurille ja toimintatavoille.

Tässä työssä on tärkeä fasilitoida tiimit myös tarkistamaan, että onhan heidän mallintamansa visio linjassa organisaation tuotevision kanssa.

Näin työstettynä voidaan saada myös lisämateriaalia koko tuoteorganisaation tuotevision kirkastamiseen entisestään.

Tuotevisiosta tuotestrategiaan

Kun tuotevisio on kirkastettu, voidaan sen perusteella tarkastella tuotestrategiaa uudessa valossa.

Tuotevisio antaa tuoteorganisaatiolle suunnan, ja strategiaan organisaatio kuvaa tämänhetkiset parhaat arvaukset siitä, millä valinnoilla siihen suuntaan päätään nykytilanteessa parhaiten. Siinä missä tuotevisio muuttuu harvoin, tuotestrategiaa päivitetään verrattain usein, mahdollisesti kerran vuodessa tai jopa useammin.

Proaktiivisia tuotetiimejä tukeva tapa luoda tuotestrategiaa on haluttuina lopputuloksina ilmaistut keskipitkän aikavälin tavoitteet. Näissä tavoitteissa voi olla kuvattuna esimerkiksi, mihin asiakassegmentteihin keskitytään seuraavan puolen vuoden ajan. Tälläiset tavoitteet keskittyvät aina yhteen kehityskohteeseen yhtenä ajanjaksona (3-6kk). Niitä kannattaa asettaa sekä koko tuoteorganisaation että yksittäisten tuotteiden tasolla.

Tälläisestä lähestymistavasta, jossa on paljon yhtymäkohtia suositun OKR-tavoitemallin kanssa, kerron lisää tulevassa kirjoituksessani.

Jatkuva vuoropuhelu tekijöiden kanssa

Tuoteorganisaation kirkas tuotevisio mahdollistaa myös jatkuvan vuoropuhelun tekijöiden kanssa heidän omista motivaatiolähteistään, mielekkäästä työstä ja niin edelleen.

Näitä keskusteluja voidaan käydä paitsi kahden kesken -keskusteluissa, esim. kehityskeskustelut, myös tiimien ja yhteisöjen sisäisissä reflektoinneissa.

Näin tekemällä pidetään organisaation tuotevisio kaikkien mielessä ja saadaan arvokasta tietoa siitä, miten hyvin se tekijöitä innostaa ja sitouttaa.

Kiinnostaako kuulla lisää tästä aiheesta?

Tämä kirjoitus jatkaa sarjaa tuoteorganisaation johtamisesta: kuinka luodaan yhteistä ymmärrystä ja isoa kuvaa niin, että itseohjautuvat tuotetiimit voivat edistää tehokkaasti yhteistä visiota.

Seuraavassa kirjoituksessa kerron, käsittelen tuotestrategiaa ja sen mallintamista.

Lähestyn aihetta niin, että kirjoituksesta hyötyisivät sekä isompien organisaatioiden tuote- ja liiketoimintaihmiset kuin startupeissakin toimivat. Lisäksi mielestäni tämä aihe on tärkeä myös product ownereille sekä agilevalmentajille.

Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:

Pysy ajan tasalla
Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:


Otsikkokuva: Thought Catalog, Unsplash